Sportslig ledelse


Lervik IF er et idrettslag som retter seg mot lokalsamfunnet i tilknytning til nærområdene rundt Manstad Barneskole og Vestbygda Ungdomsskole.

Lervik IF har som mål å være en medvirkende og oppdragende faktor i nærmiljøet. Sammen med hjemmene og skolene skal vi forsøke å gi de unge positive og verdifulle interesser og holdninger, som igjen skaper gode sosiale miljøer.

Klubben skal i størst mulig utstrekning legge forholdene til rette for at barn og ungdom skal få et sportslig tilbud som gir de aktive en god utvikling i et godt sosialt miljø. For barneidretten gjelder det allsidighet innen flere idrettsgrener. For barn/ungdom over 11 år driver vi primært håndball og fotball, men klubben ønsker å tilrettelegge for at våre ungdommer også skal drive andre idretter. Klubben stiller lag i fotball og håndball for både jenter og gutter de første årene og har en målsetting om å stille lag i alle alderskull for begge kjønn fra GJ6 til GJ12.

Dette dokumentet beskriver grunnstrukturen i klubbens organisasjon og har som målsetning å understøtte formålet om å være en positiv kraft i nærmiljøet.

Organisasjonsplanen er et styrende dokument og utgjør sammen NIF’s lovnorm klubbens vedtekter. Endringer til organisasjonsplanen behandles av hovedstyret og vedtas av årsmøtet.

De retningslinjer som er gitt knyttet til møtefrekvens, rollefordeling og arbeidsoppgaver tillegges til en viss grad fritt de enkelte styrer å fravike, dog med unntak av

 Gruppelederes møte- og talerett i hovedstyret

 Treningskoordinatorers ansvar for organisering og gjennomføring av trener- og oppmannsmøter

Hele organisasjonsplanen: Organisasjonsplan Lervik IF.pdf