Barneidrett - forsikringer og skademelding

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. 

Hvem forsikringen gjelder

  1. Medlemmer av lag tilsluttet NIF. 
  2. Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF.
  3. Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
  4. Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen. 
  5. Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2.
  6. Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
  7. Forsikringen gjelder i hele verden.

Hva forsikringen gjelder

  1. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
  2. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade

Alle skader må meldes elektronisk. Skadeskjema finner du her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring

Levert av IdrettenOnline