Krav om politiattest

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.

Hvem omfattes av ordningen? 

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.   

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest.

I Lervik IF utstedes denne attesten av:  

Laila Andreassen
E-post: laila.andreassen@lervikif.no
Telefon: 91547483

Bekreftelse sendes person på e-post, eventuelt skrives ut og leveres personlig/sendes pr. post. Bekreftelsen fra Lervik IF skal følge med søknaden.

Personen søker politiattest på denne linken (hvor søkeren da får anledning til å laste opp bekreftelsen fra Lervik IF som vedlegg til søknaden): https://attest.politi.no/

eller ved å skrive ut følgende skjema hvis søker er under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk: Skjema politiattest

Dette skjemaet må da sendes pr. post, sammen med bekreftelsen fra Lervik IF, til: 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø 

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester (ref. kontaktpersoner ovenfor). Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Spørsmål om ordningen

Ta kontakt med ansvarlig for ordningen i Lervik IF hvis du har spørsmål. Ønsker du ikke å spørre oss, ta først kontakt med Østfold Idrettskrets. 

Andre henvendelser om selve ordningen kan rettes på e-post til: politiattest@idrettsforbundet.no