Sportslig ledelse


Lervik IF er en breddeklubb som retter seg mot lokalsamfunnet i tilknytning til nærområdene rundt Manstad Barneskole og Vestbygda Ungdomsskole.

Lervik IF har som mål å være en medvirkende og oppdragende faktor i nærmiljøet. Sammen med hjemmene og skolene skal vi forsøke å gi de unge positive og verdifulle interesser og holdninger, som igjen skaper gode sosiale miljøer.

Klubben skal i størst mulig utstrekning legge forholdene til rette for at barn og ungdom skal få et sportslig tilbud som gir de aktive en god utvikling i et godt sosialt miljø. For barneidretten gjelder det allsidighet innen flere idrettsgrener. For barn/ungdom over 11 år gjelder det primært håndball og fotball, men klubben skal hele tiden være våken for å oppta nye idrettsgrener. Klubben stiller lag i fotball og håndball for både jenter og gutter de første årene.

Dette dokumentet beskriver grunnstrukturen i klubbens organisasjon og har som målsetning å understøtte formålet om å være en positiv kraft i nærmiljøet.

Organisasjonsplanen er et styrende dokument og utgjør sammen NIF’s lovnorm klubbens vedtekter. Endringer til organisasjonsplanen behandles av hovedstyret og vedtas av årsmøtet.

De retningslinjer som er gitt knyttet til møtefrekvens, rollefordeling og arbeidsoppgaver tillegges til en viss grad fritt de enkelte styrer å fravike, dog med unntak av

 Gruppelederes møte- og talerett i hovedstyret

 Treningskoordinatorers ansvar for organisering og gjennomføring av trener- og oppmannsmøter

Hele organisasjonsplanen: Organisasjonsplan Lervik IF.pdf